BAMA TELEMARK

BAMA Telemark besto av flere avdelinger som lå geografisk spredt. Vi ble engasjert for å utarbeide løsning for et nytt felles distribusjonssted der all virksomheten til BAMA Telemark kunne samles til en enhet.

Det var særlig en utfordring at det skulle lagres og plukkes varer fra flere ulike
temperatursoner. Som utgangspunkt ble lageret planlagt som et nybygg, men løsningen ble under prosjektets gang tilpasset et egnet ledig lokale i Skien.

Det ble valgt en løsning med gjennomløpsreoler for både paller og løse kasser/kartonger. Plukkganger og påfyllingsganger er separert, slik at ikke plukking- og påfyllings-aktivitetene forstyrrer hverandre. Løsningen med gjennomløp sikrer også at plukkeren har varer disponibelt for plukk når han kommer til plukkplassen.
Ferdige kundepaller blir sendt automatisk gjennom en strekkfilmmaskin og til
oppstilling/utlastning.

ROBERT BOSCH NORGE A/S:

Ved etablering av Robert Bosch Norge sitt nye anlegg på Mastemyr utenfor Oslo, foresto våre medarbeidere dimensjoneringen av den fysiske varestrøm og av de fysiske håndteringsfunksjoner.

Dette bestod av funksjonene for
- Varemottak
- Lagring av et bredt spekter av produkter
- Plukking
- Ordresamling
- Pakking
- Ekspedisjon
- Interntransport

I tillegg utarbeidet våre medarbeidere de administrative funksjoner for å styre vare- og ordreflyten.

Ulike metoder for lagring, plukking og ordresamling ble vurdert, med hensyn til investeringsog driftskostnader. Det ble utarbeidet en hovedplan for de nevnte funksjoner. Denne hovedplan var beslutningsgrunnlag ved den endelige vurderingen av prosjektet.

Etter at prosjektet ble besluttet gjennomført utarbeidet våre medarbeidere detaljspesifikasjon for utstyr, innhentet anbud, og sto for oppfølging ved montasje og igangkjøring av de fysiske anlegg. Våre medarbeidere utarbeidet også krav til de bygningsmessige anlegg og den totale layout. Anlegget består i hovedsak av et manuelt pallkransanlegg og et manuelt plukkransanlegg der plukking foregår
batchvis. Til arbeidet hørte også flytteplanlegging, opplæring og igangkjøring av ferdig anlegg.

BOGROSS AS

Da møbelkjeden Bohus skulle etablere et nytt sentrallager, ble vi engasjert for å utforme den driftstekniske løsning for lageret, beregning av arealbehov på kort og lang sikt, og utforming av anlegget både på prinsippielt grunnlag før endelig tomt var valgt, og tilpasning til den valgte tomt.

Vi har videre utarbeidet detaljlayout for anlegget, foretatt detaljprosjektering av utstyr, stått for anbudsinnhenting, anbudsevaluering og utarbeidelse av kontrakter for utstyrskjøp. Anleggets første byggetrinn er på totalt ca 11 000 m2.
Lageret er betjent med høytløftende smalgangstrucker.

ENGROSPARTNER AS, tidligere: NARVESEN ASA ENGROS:

Narvesen foretok en vesentlig kapasitetsøkning av sin Engrosfunksjon for kioskvarer,
dagligvarer og parfymeartikler fra 1994. Vi var engasjert for å utarbeide en hovedplan for denne funksjon med tanke på:

- Driftsteknisk løsning for all varehåndtering
- Arealbehov
- Nytt IT-system for drift av lageret

Ved gjennomføring av hovedplanene som ble foretatt ved en oppgradering av de lokaler som General Motors/Opel tidligere hadde benyttet på Lillestrøm deltok vi sammen med divisjonens ledelse i utstrakt grad med detaljprosjektering av layout, bygningstilpasning og DAK-tegning av hele anlegget.

Anlegget har senere blitt utvidet og videreutviklet i takt med virksomhetens vekst.

Anlegget på totalt ca 21 500 m2 består av:
- Varemottak
- Mengdelager
- Plukklager
- Utlastning/ekspedisjon
- Kjølelager
- Fryselager

I 2001 ble det startet et prosjekt for å utvide lageret og å effektivisere plukking,
ordresammenstilling og pakking i fryselageret. Det ble etablert en løsning der det plukkes kontinuerlig (plukk til bånd) fra 2 kraner i 6 m høyde til et sorterings- og pakkeanlegg.

Vi har sammen med divisjonens ledelse, hatt ansvar for detaljprosjektering og anskaffelse av utstyr, montering og igangkjøring av driftsløsninger.
Vi var også sterkt engasjert i utformning og implementering av nytt IT-system for logistikkog driftsfunksjonene for virksomheten i dette anlegget.

En del av vår oppgave var også å plassere varer i plukklageret efter omsetning og frekvens.

FORLAGSENTRALEN ANS:

Ved etablering av nytt driftsanlegget på Furuset utenfor Oslo hadde våre medarbeidere ansvar for prosjektering av nytt sentralt automatlager for bøker, samt tilhørende plukklager for Forlagsentralens samlede bokdistribusjon.

Våre medarbeideres utførte dimensjonering og valg av metode for den totale varehåndtering. Våre medarbeidere utviklet videre de administrative rutiner for styring av varestrøm, ordrebehandling, plukking, ordresamling og pakking.

Våre medarbeidere foresto prosjektering, innhenting av anbud og utarbeidelse av kontrakt. Ved gjennomføringen deltok våre medarbeidere også ved
detajlprosjektering, oppfølging av leveranser og igangkjøring og godkjennelse av det totale anlegget.

Plukklageret består av et manuelt kranlager der det plukkes batchvis og med en etterfølgende automatisk ordresamling og pakking.

Til arbeidet hørte også krav til de bygningsmessige anlegg, flytteplanlegging og opplæring.

Vi har senere deltatt ved forberedelse til utvidelse av virksomheten og tilpasning til nye funksjoner. Utvidelsen kommer som et resultat av at flere forlag skal distribuere sine bøker gjennom Forlagsentralen.

HAFNOR AS
NYTT LAGER I KRISTIANSAND S

Hafnor AS er grossist for bilrekvisita, dekk, slitedeler for bil og fritidsartikler, er lokalisert i Kristiansand S og har distribusjon til store deler av landet.

Bedriften hadde over tid måttet spre sin virksomhet på flere steder i Kristiansand, og Hafnor hadde behov for å samle flere lagerfunksjoner til et sted og å forberede for videre volumvekst. Løsningen ble å utvide den eksisterende lagerfunksjonen innenfor bedriftens tilgjengelige tomteareal.

Vi bistod bedriften med:
- Dimensjonering av fremtidig behov for lagring og håndtering
- Valg av driftsløsning for de forskjellige funksjoner
- Tilpasning av nye løsninger til eksisterende tomt
- Utarbeidelse av ny layout for både eksisterende og nye lokaler
- Spesifikasjon av utstyrsbehov og innhenting av tilbud fra leverandører
- Utarbeidelse av kontrakt i forbindelse med utstyrsanskaffelse og oppfølgning
- under leveranse
- Tilpasning av administrative systemer

Tilgjengelig tomteareale og de eksisterende lokaliteter stilte spesielle krav til utformning av fremtidig løsning.

Anlegget består i hovedsak av et høyt smalgangstrucklager der lavfrekvente varer plukkes fra høytløftende plukktrucker . Artikler med høyt omsetningsvolum plukkes fra gjenomløpsreoler for pall og fra kartonggjennomløp.
Reservedeler og artikler med små volumer plukkes fra heismoduler.

HOLTUNG AS

Holtung AS er grossist for apotekervarer og medisiner, og er fra høsten 1998 lokalisert på Ski utenfor Oslo.

I forbindelse med etablering av Holtung sitt nye lager efter at de fra 1997 også ble grossister for medisiner, ble vi engasjert for å foreta detaljprosjektering av nytt lager og plukksystem.

Mengdelageret består av et smalgangstruckoperert høylager.
Plukkfunksjonen er etablert som plukkstasjoner som er bundet sammen med et kassetransportsystem.

Vi har i tillegg til detaljprosjekteringen også hatt ansvar for anbudsinnhenting, evaluering og kontraktsutarbeidelse samt oppfølgning under installasjon og igangkjøring.

JORDAN as

Ved etablering av nytt automatlager på det nye fabrikkområdet på Rommen, hadde våre medarbeidere ansvar for prosjektering av lageret og ledelse ved gjennomføring til ferdig drift.

Arbeidet besto i prosjektering, kravspesifikasjon, innhenting av tilbud, evaluering og utarbeidelse av kontrakt. Vi deltok ved gjennomføring og godkjennelse av leveransen.

 

JOTUN AS

Våre medarbeidere deltok ved utarbeidelsen av den fysiske generalplanen for Vindal. Dette er området der distribusjonsanlegget og senere 1.trinn av den nye malingsfabrikken ble plassert.

Våre medarbeidere utførte også dimensjonering, valg av metoder, samt detaljering av distribusjonsanleggets fysiske og administrative funksjoner.

Ved siden av prosjekteringsarbeidet, deltok våre medarbeidere i sterk grad ved installasjon og igangkjøring av anlegget.

Våre medarbeidere har senere vært engasjert ved utvidelse og modernisering av anlegget i flere faser. Ved en hovedrevisjon efter ca 12 års drift har våre medarbeidere med bakgrunn i de grunnleggende idéer og nye behov, deltatt ved utarbeidelsen av kravspesifikasjon for nytt prosesstyringssystem og ordrebehandlings/styringssystem og utformet kontrakt for utskifting at det totale styringssystem. Denne utskiftning ble gjennomført mens anlegget var i full operativ drift.

KVERNELAND A/S

Arbeidet bestod i å utarbeide fysisk langtidsplan for trinn 2 av utbygging på Øksnevad.

Våre medarbeidere deltok som prosjektmedarbeidere ved prosjektering av et nytt integrert helautomatisk lager og transportsystem for montasje av ploger.

Arbeidet bestod i dimensjonering, vurdering og valg av metode for lagring, interntransport, plukking, og layout for montasje.

Til arbeidet hørte også den administrative styring av varer fra produksjon og varemottak til lager. Varene lagres dels i montasjesatser, dels som hovedkomponenter, og styres efter forskjellige prinsipper frem til ferdigmontasje og reservedelssalg.

Våre medarbeidere foresto detaljprosjektering, spesifikasjon for innhenting av tilbud og utarbeidelse av kravspesifikasjon for de administrative rutiner.

Arbeidet ble gjennomført i en bedriftsintern prosjektgruppe der våre medarbeidere deltok som prosjektmedarbeidere.

LEGO System A/S
NYTT EMNESLAGER I BILLUND

Rådgivning ved utforming av kravspesifikasjon og kontrakt for levering og igangkjøring av et emneslager for 150 000 kasser som håndteres og lagres i et miniloadlager med 8 miniloadkraner, kassetransportanlegg og håndteringsroboter.

Ved siden av krav til overholdelse av fremdriftsplanen og funksjons/kapasitetskrav ble det lagt særlig vekt på at anlegget skulle ha en høy driftstilgjengelighet ved idriftstagelse. Anlegget skulle også overleveres i flere trinn.
Umiddelbart efter overtagelse skulle anlegget settes i drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Vårt arbeid besto i sammen med bedriftens prosjektansvarlige å delta ved utforming av kravspesifikasjon og kontrakt og å delta ved de kontraktsforhandlinger som ble holdt.

A/S DENOFA OG LILLEBORG FABRIKER, OSLO

Bedriften skulle modernisere, øke håndteringskapasitet og modernisere styringen i sitt automatlager på Bentse. Dette skulle skje uten vesentlige driftsforstyrrelser i det anlegget som var i daglig drift.

Våre medarbeidere var engasjert som prosjektledere ved denne ombygning. Ved siden av prosjektledelse hadde våre medarbeidere også ansvaret for funksjonsbeskrivelse, kravspesifikasjon og kontraktsutforming for den totale leveranse som omfattet både prosesstyring, ordrebehandlingsfunksjoner og lagerstyringsfunksjoner.

Ved utarbeidelse av kontrakt ble det lagt vesentlig vekt på:
- Funksjonskrav
- Kapasitet
- Tilgjengelighet
- Driftsforhold under ombygning

NASJONALBIBLIOTEKET I MO I RANA
MINILOADLAGER FOR BØKER

Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana fungerer blant annet som et hovedbibliotek for landets øvrige biblioteker. Det betyr at samtlige utgitte boktitler skal finnes tilgjengelig for utlån. Antall boktitler nærmer seg 1 mill enheter, og lagring og håndtering ble både arealkrevende og arbeidskrevende dersom man skulle fortsette med konvensjonelle lagrings- og håndterings-metoder.

Det ble derfor i 1997 igangsatt et prosjekt for å finne en rasjonell måte for lagring av bøkene og for ekspedering av bøker til og fra lageret. Vi ble engasjert for å definere og dimensjonere behovet, og for å utarbeide og beskrive en løsning. Vi utarbeidet også anbudsbeskrivelsen, og foretok innhenting og vurdering av anbud.

Det ble valgt en løsning der bøkene ble lagret i hengemapper som igjen ble opphengt i stålkasser med grunnmål på 40 x 60 cm. For lagring av 1 mill bøker var det behov for 42 000 kasser. Se nedenstående figur som viser er snitt av en kasse med hengemapper og bøker.

Kassene lagres i et miniloadlager med ca 13 meters innvendig høyde.
Lageret betjenes av 3 automatiske miniload-kraner som kan håndtere kassene som står 2 i dyp i reolene. Kassene bringes automatisk mellom reolene og faste arbeidsstasjoner der bøkene ekspederes og forsendelsene klargjøres.
Samtidig plasseres returnerte bøker tilbake i kassene. Kontroll av alle funksjoner skjer ved hjelp av strekkoder og vekter.

SNITT AV KASSE FOR BØKER

NORSK MEDISINALDEPOT (NMD):

Våre medarbeideres samarbeid med Norsk Medisinaldepot startet med utarbeidelse av en hovedplan for deres varehåndteringsprosjekt.

Problemstillingen for NMD var at den driftstrukturen man hadde ikke ville være kostnadseffektiv i fremtiden, og derved heller ikke være konkurransedyktig ved eventuelle nye monopolbestemmelser i denne virksomheten.

Den første delen av arbeidet var å analysere ordre-, kunde- og leverandørstruktur, materialflyt, arbeidsmengde og -metoder, teknisk utstyr, beholdninger og omløpshastigheter for virksomheten.

Resultatet av denne analysen ble utgangspunktet for den påfølgende fasen av hovedplanen. Her ble det utarbeidet alternative tekniske og administrative løsninger for varehåndteringsprosjektet. Hver av forslagene ble analysert med hensyn til økonomiske og effektiviseringsmessige konsekvenser.

Strategi for videre arbeid og løsning ble bestemt av NMD på bakgrunn av
hovedplanen, og det neste oppdrag var å gjennomføre detaljplanen.
Her ble dimensjonerende data bestemt, og de tekniske og bygningsmessige krav til anlegget fastlagt.

Våre medarbeidere utarbeidet forespørselsunderlag for det driftstekniske utstyr og styringssystemene, og deltok ved vurdering av de løsninger og tilbud som kom inn. Etter valg av leverandør utarbeidet våre medarbeidere kontraktsdokumenter, og har deltatt ved detaljering, oppfølgning og godkjennelse av leveransen.
Ved etablering av nye driftsrutiner har vi deltatt med inntrimning og effektivisering av driftsopplegg for å øke kapasiteten på driftssystemene.

Vi har også deltatt ved utarbeidelse av et nytt distribusjonsopplegg samt planleggingen ved samkjøringen av felles distribusjon for Norsk Medisinaldepot og Apotekernes Fællesindkjøp.

VINMONOPOLET, TRONDHEIM

I forbindelse med at Vinmonopolet kjøpte en tidligere industrieiendom ved siden av eksisterende tapperi og lager i Trondheim, deltok våre medarbeidere i planlegging av hvordan dette anlegget kunne utnyttes til nytt lager og distribusjonsanlegg.

Arbeidet besto i:
- dimensjonering
- beregning av arealbehov
- valg av metoder for lagring og plukking
- disponering av eksisterende bygninger og utformning av nye lokaler
- utarbeidelse av driftsløsning
- planlegging av tilknytning til eksisterende anlegg

Arbeidet ble utført i nært samarbeid med den interne prosjektgruppe og de ansattes representanter.

VINMONOPOLET, OSLO:

Våre medarbeidere deltok ved:
- Utarbeidelse av generalplan for anlegget på Hasle ved flere faser de siste 20 år.
- Utarbeidet hovedplan for interntransport i forbindelse med vurdering av nytt tapperi.
- Utarbeidet hovedplan for plassering av nytt tapperi, lager, plukkfunksjon,
- importmottak, ekspedisjon og interntransport.
- Vurdering av ulike løsninger for lager og plukkfunksjon på kort og lang sikt.
- Deltatt ved forprosjekt for å vurdere automatlager.