KONTRAKTSUTFORMING

- Forhandlinger med aktuelle leverandører. Utforming og utarbeidelse av kontrakten. Arbeidet med utforming av kontrakt bør ikke overlates til leverandøren.
- Planlegging av overtagelse, utarbeidelse av godkjenningsprosedyrer og garantibestemmelser.

For store varehåndteringssystemer er det viktig at dette ofres stor omtanke før leveringsavtale gjøres. Manglende planlegging av test, godkjennelse, opplæring og igangkjøring er ofte årsak til store igangkjøringsproblemer. Kjøpers kontroll med fremdriften av IT-delen av leveransen må vies oppmerksomhet både for å sikre rett funksjon og for å sikre tilstrekkelig tid til uttesting.

DETALJPROSJEKTERING

- Detaljutforming av løsninger i form av blant annet layout, system- og funksjonsbeskrivelser.
- Organisasjon og bemanning for utførelse av de daglige operasjoner.
- Utforming av informasjonssystemer. Informasjonsflyt, datafangst og praktisk bruk av dataene ved ordreplukk og øvrige arbeidsoperasjoner samt til produksjonsstyring og driftsstatistikk.
- Arbeidsplassutforming.
- DAK-tegning av layout. Samarbeide med andre prosjekterende ved tegningsutarbeidelse.

GJENNOMFØRING

- Leveranseoppfølgning under detaljprosjektering, produksjon, montering, test, overtagelsestester og igangkjøring.
- Opplæring av operatører og bistand ved igangkjøring og trimming av nye driftsystemer.
- Godkjennelse av leveranser. For sammensatte løsninger som det ofte vil være snakk om i slike installasjoner, er det særlig viktig at det i kontrakten finnes en god prosedyre for godkjennelse av leveransen.
- Byggeledelse i forbindelse med installasjon av lager og materialflytsystem.

PROSJEKTLEDELSE

- Ledelse av prosjekter innenfor våre arbeidsområder både i utredningsfasen og gjennomføringsfasen.
- Koordinering av arbeid mellom konsulenter og entreprenører.